www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Úlohy

Očakávania
Škola je poskytovateľom verejnej služby. Žiak/ študent očakáva, aby škola rešpektovala jeho individualitu a to, čo mu ponúka bolo zrozumiteľné a malo pre neho zmysel. 
Rodičia od nej právom očakávajú, že pripraví ich dieťa na zvládnutie občianskych a pracovných úloh, ktoré ho v živote čakajú.
Z hľadiska vitality regiónu je škola významná tým, že vytvára sociálny kapitál - učí etickému správaniu, šíri kultúru dôvery a pripravuje ľudí na spoluprácu. 
Svoje očakávania majú aj pedagógovia. Je pre nich dôležité, aby sa im dostalo spoločenského uznania najmä zo strany rodičov a ich detí. 

Vnútorné kritériá úspešnosti

Škola môže tieto náročné úlohy splniť len vtedy, ak:
  1. vie, aké úlohy mladých ľudí čakajú (na čo ich má pripraviť)
  2. vie, akým spôsobom ich môže na zvládnutie týchto úloh pripraviť (stratégie, metódy, postupy)
  3. vie, aké zdroje na to potrebuje (znalosti, pracovné podmienky, podporu, vybavenie, nástroje, financie...)
  4. vie si tieto zdroje zabezpečiť, resp. žiadať o ich zabezpečenie
  5. vie si zabezpečiť požadovanú podporu zo strany rodičov a spoločnosti
  6. vie so žiakom/ študentom spolupracovať ako s partnerom
  7. vie si vytvárať a chrániť kultúru dôvery a efektívneho vzdelávania.

Autonómny rozvoj - profesijný rast
Plniť tieto vnútorné kritériá úspešnosti znamená vydať sa so školou na cestu jej autonómneho rozvoja. To znamená, škola bude schopná splniť tieto očakávania vtedy, keď jej personál začne osobne a profesijne rásť a preberie viac zodpovednosti za plnenie úloh školy. 
Z tohto dôvodu škola potrebuje pozerať - viac ako akákoľvek iná inštitúcia - dopredu. Pozerať dopredu znamená vidieť viac a rozumieť lepšie tomu, čo sa v spoločnosti deje a kam sa spoločnosť uberá. Takéto "víziové" prístupy v riadení ju uschopňujú mobilizovať ľudí a nachádzať potrebné zdroje. 
Autonómny rozvoj zahŕňa aj tú skutočnosť, že škola nie je nástrojom na presadzovanie záujmov, politík a agiend niekoho iného. Toto otvára cestu k tomu, aby voči nej rástla dôvera a súčasne aj podpora za strany miestnej komunity.  

Podpora školy zo strany regiónu a spoločnosti
Ak škola svoje úlohy chápe a zvláda, prináša tým, ktorí sú jej súčasťou naplnenie a radosť. Pracovné investície vkladané do jej existencie zo strany personálu školy majú preň zmysel. 
Takto chápaný rozvoj škôl by mal oceňovať aj náš školský systém. Riaditeľov a zamestnancov škôl, ktorí prevzali na seba viac zodpovednosti, by mal lepšie odmeňovať. 
Ak má škola zvládnuť súčasné požiadavky na svoj rozvoj, je potrebné, aby jej bol sprístupňovaný najcennejší kultúrny a znalostný kapitál miestnej komunity. Všetky osobnosti regiónu by mali nejakým spôsobom prispievať k rozvoju školy, lebo škola sama nedokáže pripraviť mladých na to, aby boli tvorcami súdržnej a vitálnej spoločnosti.