www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Výzvy

Človek - koreň problémov
Svet, do ktorého vstupujú mladí ľudia, je bojiskom rôznych zištných záujmov. Naše spoločné bohatstvo sa rozkráda. Na javisku sa objavuje stále viac veľkých problémov, ktoré nás všetkých nielen spájajú, ale aj nútia rozmýšľať a zodpovedne konať:
• globálne otepľovanie
• znečisťovanie životného prostredia
• úhyn organizmov
• pokles biodiverzity
• neudržateľný rozvoj
• previazanosť ekonomík
• spolužitie odlišných kultúr a náboženských tradícií
• chudoba juhu
• „zo-svetoobčianstvenie“ spoločnosti atď.
Koreňom všetkých týchto problémov je nezodpovedný človek - človek, ktorý nevie, že Zem patrí aj jemu. 

Rozvážnejšie hospodárenie
Naša hospodárska aktivita bola doposiaľ tak horúčkovitá a súčasne krátkozraká, že nie sme si istí, či degradačné trendy, ktoré sme v našom životnom prostredí vyvolali, možno ešte zastaviť.
Ak chceme, aby život na našej planéte pokračoval, v našom myslení a správaní sa je potrebné ešte veľa zmeniť. Nemôžeme byť ďalej tak zlými hospodármi Zeme, ako sme boli doposiaľ. 
Rodičia, miestna komunita a škola učia mladého človeka zodpovedne hospodáriť, keď rozširujú jeho obzory a uvádzajú ho do sveta spoločných hodnôt, ktoré vedú k rozvoju obce, mesta, regiónu a prinášajú aj osobné naplnenie.
  
Mladý konzument rozhoduje
O budúcnosti našej planéty rozhodujeme dnes viac my, konzumenti, ako výrobcovia. A spolu s nami aj naše deti, ktoré sú obzvlášť veľkým konzumentom. Vzdelanie by malo každému umožniť pochopiť jeho zodpovednosť a výchova túto zodpovednosť aj prijať. 
O budúcnosti našej planéty rozhoduje aj škola. Ak je však škola izolovaná a ignorovaná zo strany rodičov a miestnej komunity, potom výchova "uvažujúcich konzumentov" s komplexnejším vnímaním a prístupom k svetu presahuje jej edukačné možnosti.
Rodina, škola, rovestnícka skupina a miestna komunita môžu mladému človeku pomôcť objaviť jeho vlastnú hodnotu tým, že mu umožňujú slobodne sa prejavovať, objaviť vlastné dary a zapojiť sa do života (napr. športovej) komunity. Vedomie vlastnej hodnoty oslobodzuje mladého človeka od závislosti na veciach.

Nové myslenie v škole
Výzvou pre školu je, aby sa stala miestom dôsledného a nie povrchného uvažovania, priestorom rastu a autonómneho rozvoja zdravých ľudí, miestom spoluvytvárania kultúry, ktorá dáva šancu pre náš ďalší život. Aby naučila abecedu "udržateľného života".
Škola by mala byť alternatívou „krátkozrakého a sebeckého počínania“, s ktorým sa ešte často stretáme v našom svete a na ktorom naša spoločnosť prevažne ešte funguje. K tejto zmene nás podnecujú aj nové poznatky z oblasti vzájomnej spolupráce organizmov v súhre a pri zachovaní života.
Naznačená výzva konkrétne znamená prehodnotiť myslenie a kultúru fungovania našej doterajšej školy a vydať sa na cestu zmeny prevzatím väčšej zodpovednosti za rozhodnutia ohľadom toho, čo v nej chceme dosiahnuť. 


Učitelia - lídri vzdelávania
Pedagógovia potrebujú nájsť svoje miesto v novom kontexte vzdelávania. Mali by vedieť, aké sú ich úlohy a kto iný a čo iné ešte musí začať spolupôsobiť s nimi, aby sa náš svet začal reálne meniť. Mali by vedieť zamerať pozornosť celej spoločnosti na oblasti, ktoré sú z dlhodobého hľadiska podstatné. 
Základná otázka stojaca pred pedagógom je, či chce byť "reproduktorom" (netvorivým pokračovateľom) súčasného sveta, alebo sa chce podieľať na jeho "systémovej oprave", ktorá spočíva v rozšírení našej vnímavosti (toho, čomu venujeme pozornosť) a rozmýšľaní a videní sveta v širších súvislostiach.
Siete v súčasnosti umožňujú akejkoľvek skupine zmobilizovať sa a prezentovať svoje videnie sveta a s ním spojený akčný plán. 
Dnes je tu veľká príležitosť pre to, aby sa zmobilizovali učitelia a s nimi všetci tí ľudia, ktorým viac ako na momentálnom zisku záleží na vitalite a súdržnosti celej spoločnosti.