www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Ľudia

Mgr. Ladislav Baranyai (1956), PhD., venuje sa poradenstvu a lektorskej činnosti v oblasti osobného rozvoja, rozvoja škôl a zavádzania novej kultúry vzdelávania. V minulosti pôsobil v oblasti neformálneho vzdelávania ako metodik, školiteľ a autor. Viac rokov bol vo funkcii vedúceho oddelenia pastorácie mládeže (SDB). Podieľal sa na vytvorení tréningového programu pre animátorov mládežníckych skupín Škola pre animátorov a tvorbe výchovných itinerárov pre vedenie rovesníckych skupín s názvom Cesty zrenia.

Pôvodne vyštudoval numerickú matematiku na Prírodovedeckej fakulte a katolícku teológiu na CMBF UK v Bratislave. Ako pedagóg pôsobil v SOU – strojárskom v Trnave, v ZŠ v Trakoviciach, externe ako lektor MPC v Bratislave a na Vysokej škole sv. Alžbety. Dizertačnú prácu s témou APLIKÁCIA BARRETTOVHO MODELU DIAGNOSTIKY A ROZVOJA ORGANIZÁCIÍ NA ZÁKLADNÉ ŠKOLY obhájil na Pedagogickej fakulte, Trnavskej univerzity v Trnave. Absolvoval jednoročný študijný pobyt v Izraeli. Slobodný.  


Ing. Anastázia Strečková (1969), venuje sa poradenstvu a lektorskej činnosti v oblasti vzdelávania a voľnočasových aktivít. Je spoluautorkou, editorkou a koordinátorkou tímu pri tvorbe tréningových manuálov pre pracovníkov s mládežou (Škola pre animátorov, Cesty zrenia). Pôsobila ako školiteľka v rámci tréningového programu Škola pre animátorov, ďalej ako expert o dobrovoľníctve, analytik stavu práce s mládežou, lektorka vo viacerých oblastiach vzdelávania.

Pôvodne vyštudovala na MtF STU v Trnave odbor strojárska technológia a následne doplnkové pedagogické štúdium. Získala pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie náboženstva a etickej výchovy. Ako pedagóg pôsobila 13 rokov na SOU energetickom v Trnave, obhájila I. a II. kvalifikačnú skúšku. Ako metodička pôsobila v ústredí občianskeho združenia DOMKA, ako odborný riešiteľ v národnom projekte KOMPRAX v IUVENTE a ako marketingový pracovník v súkromnej firme. Momentálne sa stará o svojho otca vo Zvolene a pracuje pre občianske združenie Zaostri na rodinu. Slobodná.