www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Kontext výchovy a vzdelávania


Mladý človek - obyvateľ planéty
Všetci žijeme na jednej planéte s nepredstaviteľnou pestrosťou života. Nárast počtu obyvateľov a prudký technologický rozvoj znásobili náš vplyv na životné prostredie. Doposiaľ sme dôsledky našej činnosti nebrali vážne. Ale recyklačné a vitalizačné možnosti našej planéty sú v krátkom časovom horizonte obmedzené.
Ak chceme, aby sa na našej Zemi udržal život, mladí ľudia sa potrebujú naučiť lepšie hospodáriť s týmto bohatstvom. To znamená rozvážne sa rozhodovať s ohľadom na možný prínos, ale aj budúce následky. Preto dnes spoločne hľadáme cesty dlhodobého udržateľného rozvoja. Nový pohľad na život a zodpovedné správanie sa stávajú veľkou úlohou súčasnej výchovy a vzdelávania.

 

Mladý človek v konflikte kultúr
Kultúra je podmienkou rozvoja ľudského života. Každé spoločenstvo ľudí si prirodzene vytvára svoju kultúru - svoj vlastný pohľad na svet a spôsob života v ňom. Kultúru tvorí zložitý systém predstáv, hodnôt, pravidiel/ zvykov, spoločenských štruktúr, jazyka, symbolov, nástrojov, objektov a správania. Na našej zemi žilo a aj v súčasnosti žije veľké množstvo odlišných kultúr.
Rozdiely medzi kultúrami spôsobujú iné vnímanie skutočnosti. Tieto odlišnosti viedli v minulosti k mnohým konfliktom a vojnám. Ľudia si spôsobili nepredstaviteľné množstvo utrpenia. 
Pokračovanie života na Zemi je možné len vtedy, ak si mladí ľudia osvoja vyššiu kultúru vzájomného rešpektu, uznania a spolužitia, a odmietnu zakladať svoj blahobyt na chudobe a nešťastí druhých. Na túto cestu by ich mala uvádzať hlavne rodina, miestna komunita a škola. 

 

Mladý človek v únavnej škole
Napriek tomu, že sme chodili do školy, naše školské systémy nás nepripravili na zvládnutie toho, v čom sme sa ocitli. Tí, čo ich navrhli, nedokázali predvídať, aký pohyb technologický rozvoj so sebou prinesie. Dnes vieme, že ak chceme prežiť, musíme rozmýšľať a konať inak.
Potrebujeme školy, ktoré sú centrom vzdelávania. Prostredím, v ktorom sa ľudia môžu učiť navzájom spolu vychádzať a zažiť vyššiu kultúru života. Vzhľadom na odlišné podmienky, mentalitu a vek ľudí, každá škola si potrebuje vypestovať vlastnú kultúru vzdelávania.
Ona prispieva k naplneniu potrieb ľudí - ponúka vhodné prostredie, bezpečie, priateľské vzťahy a dostatok zmysluplných podnetov na uvažovanie a tvorivú činnosť, a tým otvára ľuďom cestu osobného rozvoja. Kultúra školy vychádza z osobnosti riaditeľa, ale na jej vytvorení sa podieľajú všetci (vedenie, učitelia, žiaci, rodičia...).