www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Interpretácia a voľba opatrení

Dve správy s výsledkami sú nástrojom na porozumenie situácii a identifikovanie prekážok a možností rozvoja školy.

Všeobecne akceptovaná interpretácia výsledkov je podkladom diskusie o voľbe a postupnosti vhodných opatrení. 

Opatrenia majú viesť k zlepšeniu a môžu sa týkať rôznych oblastí.

Z hľadiska rozsahu si škola môže zvoliť malý, stredný alebo komplexný intervenčný projekt, ktorý pre ňu navrhneme.

Prínos pre vás: budete vedieť, aké zásahy budú pre váš rozvoj kľúčové a ako ich môžete realizovať.  
 
Realizované služby: 
Prezentácia výsledkov zo vstupnej diagnostiky 
(30 - 60 min.).

Manažovanie a facilitovanie komunikácie v priebehu reflexií a diskusií (časová investícia podľa požiadaviek školy).