www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Realizácia opatrení

Opatrenia majú zlepšiť život a dať povedomie vnútorného naplnenia tým, ktorí ich realizujú. 

Táto fáza by mala byť najradostnejšou a najzmysluplnejšou v živote školy, lebo je to cesta von zo začarovaného kruhu opakujúcich sa ťažkostí.

Prínos pre vás:
  • konštruktívna komunikácia o zásadných otázkach týkajúcich sa rozvoja vašej školy
  • uvedomenie si spoločných hodnôt
  • vytváranie spoločnej vízie
  • uvedomovanie si škodlivých stereotypov a ich opúšťanie
  • objavenie hlbšieho zmyslu v činnostiach
  • angažovanosť, spolupráca a zapájanie sa ľudí
  • zhodnocovanie nevyužitého potenciálu, ktorý je v ľuďoch
  • zlepšenie atmosféry v škole
  • dosiahnutie lepších výsledkov 
Realizované služby:
Sme pripravení poskytnúť akúkoľvek formu podpory pri realizovaných opatreniach (časová investícia podľa požiadaviek školy).