www.skolskynetwork.sk
Podpora škôl na ceste autonómneho rozvoja a skvalitňovania vzdelávania
 

Prezentácia modelu rozvoja

Prezentácia modelu umožňuje všetkým zúčastneným pochopiť východiská a hlavné princípy pripravovaných činností a aktívne sa zapojiť do rozvoja školy.

Prínos pre vás: spoločný profesijný rozvoj personálu školy.

Realizované služby:
Osobné oboznámenie riaditeľa, vedenia školy, zriaďovateľa, zástupcov rodičov s modelom rozvoja školy. Vysvetlenie nejasností.
(30 - 45 min.)

Prezentácia pre personál školy. Vysvetlenie nejasností.
(30 - 45 min.)